AKTUELNOSTI

Institucije BiH voznim parkom ne upravljaju na efikasan i ekonomičan način

Revizija je provedena s ciljem da se ispita da li institucije BiH voznim parkom upravljaju na efikasan i ekonomičan način.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: “Upravljanje voznim parkom u institucijama Bosne i Hercegovine”.

Revizija je provedena s ciljem da se ispita da li institucije BiH voznim parkom upravljaju na efikasan i ekonomičan način.

Revizija je provedena u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija – ISSAI, INTOSAI smjernicama i metodologiji za rad revizije učinka vrhovnih revizionih institucija u BiH.

Nalazi revizije ukazuju na to da institucije BiH voznim parkom ne upravljaju na efikasan i ekonomičan način.

Doneseni propisi za upravljanje voznim parkom u institucijama BiH ne uređuju na jedinstven i sveobuhvatan način vozni park i kriterije za posjedovanje, nabavku i korištenje vozila.

Ne postoje podaci o ukupnom broju i vrstama vozila, niti je uspostavljeno praćenje primjene i efekata donesenih propisa.

Posljednji pravilnik Vijeća ministara BiH iz 2023. godine nije imao suštinskih izmjena kojima bi se unaprijedile uočene slabosti, a smanjio je transparentnost i kontrolu namjenske upotrebe vozila.

Pojedinačne institucije dosljedno ne poštuju postojeće propise niti svoje upravljanje voznim parkom temelje na analizama stanja i potreba s ciljem efikasnog iskorištenja postojećeg voznog parka i ekonomične upotrebe raspoloživih sredstava.

Na osnovu nalaza i zaključaka, koji potvrđuju da institucije BiH voznim parkom ne upravljaju na efikasan i ekonomičan način, Ured za reviziju je formulisao preporuke kojim bi se sistem mogao unaprijediti i doprinijeti većem nivou javne odgovornosti kod korištenja javnih sredstava.

Iz prethodnog grafikona je vidljivo da najniže troškove održavanja po prijeđenom kilometru imaju APP i SIPA, a MFT najveće i to je jedan od nalaza revizije.

Utvrđeno je da institucije BiH kasne u donošenju i predlaganju internih propisa, odstupaju od propisanog u stanju voznog parka kako po pitanju broja, tako i klase i prava na korištenje.

Institucije planiranje nabavki vozila ne zasnivaju na dokumentovanim analizama potreba, postojećeg stanja voznog parka, s ciljem najefikasnijeg i najekonomičnijeg korištenja javnih sredstava.

Također, institucije nemaju praksu analiziranja troškova održavanja voznog parka s ciljem opravdanosti daljih ulaganja u vozila, a ni prodaja vozila se ne zasniva na sveobuhvatnim analizama stanja voznog parka i jasnom definisanju prioriteta vozila za prodaju.

Opće preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Ministarstvu finansija i trezora BiH i institucijama BiH koje su bile predmetom ove revizije.

Ured za reviziju je, u skladu s odredbama Zakona o reviziji institucija BiH, dostavio Nacrt izvještaja institucijama koje su bile obuhvaćene provedenom revizijom.

Ovim institucijama, prema Zakonu, je ostavljena mogućnost da daju svoje komentare i primjedbe na Nacrt izvještaja.

U predviđenom roku niti jedna institucija nije dostavila komentare i primjedbe na Nacrt.

Na osnovu nalaza i zaključaka, Ured za reviziju je formulisao preporuke koje su upućene Vijeću ministara, Ministarstvu finansija i trezora i institucijama iz uzorka.

Preporuka Vijeću ministara BiH

• Unaprijediti propise s ciljem sveobuhvatnog, jedinstvenog, ekonomičnog upravljanja i namjenskog korištenja vozila.

Preporuke Ministarstvu finansija i trezora

• MFT kao odgovorni predlagač Pravilnika iz 2014. i Pravilnika iz 2023, dužan je da uspostavi praćenje i analizu primjene i efekata istih, o istom redovno izvještava Vijeće ministara i daje prijedloge mjera na unapređenju.

• Unaprijediti proces analize zahtjeva za budžet koji se tiču nabavke novih vozila.

• Osigurati jednoobrazno evidentiranje vozila kroz modul osnovnih sredstava i lako dostupne podatke o broju, vrstama, kategorijama, klasama, vrijednosti i starosti vozila po institucijama i ukupno za sve institucije BiH.

Preporuke institucijama iz uzorka

• Institucije BiH trebaju blagovremeno preduzimati aktivnosti usklađivanja internih propisa s važećim propisima koji se tiču upravljanja voznim parkom.

• Institucije trebaju preduzeti aktivnosti koje će osigurati da nemaju više vozila od propisanog.

• Redovno evidentirati, pratiti i analizirati stanje i troškove voznog parka.Unapređenje upravljanja voznim parkom, kroz implementaciju preporuka, će doprinijeti unapređenju nivoa javne odgovornosti kod korištenja javnih sredstava i stvaranju pretpostavki za realizaciju Ciljeva održivog razvoja.

Sveobuhvatne informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH.

akta.ba