Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Adnan Sirovica obavijesti je demobilisane borce koji primaju egzistencijalnu naknadu s kantonalnog nivoa o potrebnoj obnovi dokumentacije do kraja mjeseca decembra.

Obavještavaju se demobilisani branioci mlađi od 57 godina koji su korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu da su obavezni u skladu sa članom 14. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZDK od 1.12. do 31.12. tekuće budžetske godine općinskoj/gradskoj službi dostaviti dokumentaciju radi ažuriranja, a u svrhu nastavka isplate u narednoj budžetskoj godini.

Tražena dokumentacija se sastaju od:

  1. uvjerenje o kretanju za demobilisanog borca (MUP ZDK)
  2. uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK za demobilisanog borca (Biro)
  3. kućna lista (Za one koji su sami na kućnoj listi Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju)
  4. uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva, koji su navedeni na kućnoj listi. (Za zaposlene tri platne liste, a za nezaposlene uvjerenje o statusa osiguranika Porezne uprave FBIH)

U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavi dokumentaciju izvršit će se obustava isplate egzistencijalne naknade. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj općinskoj/gradskoj službi za BIZ.