JAVNI POZIVI

Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta Grada Visoko

Na osnovu člana 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ( „ Službene novine FBiH“, broj: 40/10), člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („ Službene novine FBiH“  broj: 46/10) i članova 30. i 91.  Statuta Grada Visoko ( „ Službeni glasnik Grada Visoko“, broj: 10/21), Gradonačelnik Grada Visoko upućuje

J A V N I       P O Z I V

za imenovanje Zdravstvenog savjeta Grada Visoko

I

Gradonačelnik  Visoko upućuje Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta Grada Visoko.

II

U cilju ostvarivanja društvene brige za zdravlje na nivou Grada osniva se Zdravstveni savjet Grada Visoko.

Zdravstveni savjet Grada Visoko:

 • planira i evaulira  provođenje zdravstvene zaštite na području grada Visoko,
 • daje mišljenja na planove i programe zdravstvene zaštite za područje Grada Visoko,
 • predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite,
 • prati povrede prava pacijenata i poduzima mjere za unapređenje tih prava na području Grada  Visoko,
 • podnosi Gradskom  vijeću godišnji izvještaj o svom radu,
 • obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa  Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata  i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

                                                     III

Zdravstveni savjet broji jedanaest članova i čine ga :

 • predstavnici Grada,
 • predstavnici pacijenata i udruženja za zaštitu prava pacijenata ,
 • predstavnici stručnih udruženja,
 • predstavnici zdravstvenih sindikata,
 • predstavnici zdravstvenih ustanova,
 • predstavnici Crvenog krsta i sličnih udruženja,
 • predstavnici ostalih institucija iz oblasti zdravstva,
 • predstavnici udruženja mladih  i 
 • predstavnici udruženja penzionera.

Zdravstveni savjet na prijedlog Gradonačelnika  imenuje Gradsko vijeće, na osnovu javnog poziva, na period od četiri godine.  

IV

Prijedloge za članove Zdravstvenog savjeta na Javni poziv dostavljaju: institucije, ustanove, udruženja, nevladine organizacije i zdravstveni sindikat, čiji predstavnici formiraju Zdravstveni savjet u skladu sa Statutom Grada Visoko.

                                                                   V

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

 1. da je punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da ima minimalno tri godine iskustva u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili zdravstvenom sindikatu koji ga kandidiraju,
 3. da uživa ugled i ima evidentne rezultate rada u oblasti u kojoj djeluje.

                                                    VI

Prijava treba da sadrži kraću biografiju o kandidatu, adresu i kontakt telefon kandidata, te dokaze o ispunjavanju uslova:

 1. uvjerenje o državljanstvu ,
 2. dokaz o iskustvu u radu u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili zdravstvenom sindikatu koji ga kandidiraju,
 3. dokaz o rezultatima rada u oblasti u kojoj djeluje.

                                                   VII

Gradonačelnik će formirati Komisiju za provođenje Javnog poziva koja će, na osnovu pristiglih prijava, predložiti Gradonačelniku  listu kandidata za imenovanje u Zdravstveni savjet Grada Visoko.

                                                          VIII

Prijave sa potrebnom dokumentacijom  dostaviti na adresu: Grad Visoko, Služba za boračko-invalidsku zaštitu  i društvene djelatnosti, ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, sa naznakom  

„ Prijava na Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta – ne otvarati“.

Rok za predaju prijava je 06.01.2023. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

izvor: visoko.gov.ba