Javni oglasi/konkursi

Agencija za državnu službu FBiH objavljuje Javni konkurs za popunu 8 radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilijaš

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Ilijaš

Radna mjesta:
I SLUŽBA ZA PRIVREDU I FINANSIJE: Odsjek za privredu i lokalni razvoj

01. Stručni saradnik za poljoprivredu -1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za lokalni razvoj i planiranje -1 (jedan) izvršilac – Odsjek za računovodstvo
03. Stručni savjetnik za računovodstvo -1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za računovodstvo -1 (jedan) izvršilac – Odsjek za javne nabavke
05. Stručni saradnik za javne nabavke -1 (jedan) izvršilac

II SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA: Odsjek za dozvole

06. Stručni saradnik za dozvole -1 (jedan) izvršilac – Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
07. Stručni saradnik za zaštitu okoliša -1 (jedan) izvršilac

III SLUŽBA ZA SAOBRAĆAJ, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I GRAĐENJE: Odsjek za stambeno komunalne poslove

08. Stručni saradnik za komunalne poslove -1 (jedan) izvršilac


Cijeli Javni poziv možete preuzeti klikom ovdje: Javni_konkurs.PDF


NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit, dužni su u roku od pet dana nakon usmenog saopštavanja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.

Ovjerena fcc. diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog
konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Kantonu Sarajevo
ul. Hamdije Čemerlića 2,
71000 SARAJEVO

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
U Općini Ilijaš broj: 07-30-8-1280/22″