Javni oglasi/konkursi

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta – Namještenik u Gradskom pravobranilaštvu

Na osnovu člana 20. i člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskog pravobranilaštva broj Up-3/19 od 22.08.2019. godine i Up-02/22 od 03.10.2022. godine i  Odluke Gradonačelnika Visoko o davanju saglasnosti  za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Gradskom pravobranilaštvu, broj 01/1-02-1368/22 od 08.09.2022. godine, Gradsko pravobranilaštvo raspisuje

JAVNI OGLAS

Za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u

Gradskom pravobranilaštvu u Visokom

  1. „Viši referent za administrativno, upravne i tehničke poslove“……………..1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: primanje, otvaranje, pregled i raspoređivanje pismena; osnivanje predmeta, popis spisa, sređivanje spisa i predaja predmeta u rad; otpremanje pismena; osnivanje i vođenje upisnika, pomoćnih knjiga i drugih evidencija; čuvanje i izdavanje predmeta; odlaganje predmeta u arhivu; računarska obrada pismena i spisa; poslovi tehničkog sekretara; sastavljanje statističkih, periodičnih i godišnjih izvještaja; obavljanje i drugih poslova koji se daju u zadatak od strane Gradskog pravobranioca.

Uslovi: Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

SSS-IV stepen – odgovarajućeg društvenog ili tehničkog smjera, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža poslije završene srednje škole, poznavanje rada na računaru i položen stručni ispit.

Potrebno je priložiti sljedeće dokumente ( originali ili ovjerene fotokopije )

  1. Svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima (adresom stanovanja i brojem telefona) i sa tačno navedenom dokumentacijom koju kandidat prilaže na Javni oglas,
  2. Rodni list,
  3. Diplomu o vrsti i stepenu školske spreme,
  4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca),
  5. Dokaz o radnom stažu poslije završene srednje škole,
  6. Dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika u organima državne službe,
  7. Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje/potvrda/certifikat),
  8. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
  9. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat daje izričitu saglasnost Gradu Visoko, Gradskom pravobranilaštvu Visoko za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanih u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na Javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opće i posebne uslove izvršit će se  nakon obaveznog intervjua.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i isti podliježe obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama (Oslobođenje, Dnevni list i Nezavisne novine) na adresu:

Grad Visoko, Gradsko pravobranilaštvo, ulica Alije Izetbegovića broj 12A Visoko, sa naznakom

„Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u

Gradskom pravobranilaštvu u Visokom – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

izvor: visoko.gov.ba