JAVNI POZIVI

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata izrade monografija

Na osnovu člana 30. Statuta Grada Visoko (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj:10/21), Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu, Odluke o izvršenju Budžeta grada Visoko za 2022. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj:13/21 i 03/22), na prijedlog Službe za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za  finansiranje/sufinansiranje projekata izrade monografija (Monografija Visoko 92-95 i  Monografija o pojedincima iz ratnog perioda                                                                

 Grad Visoko  poziva udruženja/organizacije civilnog društva da dostave prijedloge projekata za dodjelu sredstava  za projekte izrade Monografija Visoko 92-95 i Monografija o pojedincima iz   ratnog perioda iz Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu:

 1. Monografija Visoko 92-95;
 2. Monografija o pojedincima iz ratnog perioda.

PRAVO UČEŠĆA / DODJELA SREDSTAVA                                                                               

     Pravo učešća i dodjelu sredstava po Javnom pozivu imaju udruženja boračkih populacija/ organizacije civilnog društva koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su osnovani u Bosni i Hercegovini;
 • da imaju sjedište na području Grada Visoko i da svoje aktivnosti realizuju na području Grada Visoko;
 • da su po prethodnom javnom pozivu ispunili obavezu podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku sredstava;
 • da nisu ogranak i da ne obavljaju aktivnosti u ime političke partije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjeni  Prijavni obrazac (prilog u javnom pozivu);
 2. Projektni prijedlog za izradu monografije;
 3. Rješenje o registraciji (Izvadak iz Registra ne stariji od 3 mjeseca);
 4. Uvjerenje o poreskoj registraciji-identifikacioni broj;
 5. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2021. godinu ovjeren od nadležne agencije za finansijsko poslovanje;
 6. Potvrda banke o postojanju transakcijskog računa, dokaz da račun nije blokiran (ne starije od 3 mjeseca).

NAPOMENA

     Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz trebaju biti original ili ovjerene kopije, a obrazac mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje aplikanta i ovjeren pečatom aplikanta.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

     Dokumentacija za prijavu na Javni poziv (obrazac) može se naći na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba.

     Prijava na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 8:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom „Za Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata izrade monografija (Monografija Visoko 92-95 i  Monografija o pojedincima iz ratnog perioda)- NE OTVARAJ“: Grad Visoko Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti.

Ul.Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacije je 16.12.2022.godine, u 14:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.    

PRIJAVNI OBRAZAC