JAVNI POZIVI

Poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata NVO za zaštitu okoliša na području općina Vareš, Breza i Kakanj

Fondacija Adriatic Vareš koja podržava održive programe i projekte koji imaju dugoročni razvojni utjecaj, posebno u područjima obrazovanja, zaštite okoliša i zdravstva, objavljuje:

POZIV – za finansiranje/sufinansiranje projekata NVO za zaštitu okoliša na području općina Vareš, Breza i Kakanj
PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata/programa iz oblasti zaštite okoliša, koji se odnose na sljedeće aktivnosti:1) Aktivnosti čišćenja i uređenje okoliša na području općina Vareš, Breza i Kakanj, sa naglaskom na čišćenje vodotoka i zaštićenih prirodnih područja ili područja sa posebnim prirodnim vrijednostima;

2) Aktivnosti jačanja ekološke svijesti građana prema prirodi i okolišu;

3) Aktivnosti populariziranja zaštite okoliša i prirode kroz različite oblike edukacije;

4) Aktivnosti zaštite biljnih i životinjskih vrsta, sa naglaskom na zaštitu ugroženih vrsta i njihovih staništa, te zaštitu biodiverziteta;

5) Aktivnosti poboljšanja stanja ribljeg fonda i kvaliteta vodotoka;

6) Aktivnosti jačanja svijesti o značaju upravljanja otpadom, uključujući čišćenje divljih deponija uz vodotoke, u zaštićenim prirodnim  područjima i područja sa posebnim prirodnim vrijednostima, te smanjivanje količina otpada i okolinski prikladno zbrinjavanje otpada;

7) Aktivnosti na povećanju energijske efikasnosti.

KORISNICI SREDSTAVA KOJI IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata se upućuje nevladinim organizacijama u čijem Statutu kao djelatnost ima registrovana oblast zaštite okoliša, a čije će se projektne aktivnosti odvijati na području općina Vareš, Breza i Kakanj i za potrebe stanovnika općina Vareš, Breza i Kakanj.

USLOVI POD KOJIMA KORISNICI SREDSTAVA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Uslovi koje korisnici sredstava moraju ispuniti, da bi stekli pravo na podnošenje prijave :

a. Da su upisani u odgovarajući registar nevladinih organizacija;

b. Da imaju sjedište na teritoriji općina Vareš, Breza i Kakanj;

c. Da podnesu prijavu za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa u skladu sa objavljenim javnim pozivom;

d. Da apliciraju sa jednim projektom u jednoj oblasti, ali mogu podnijeti više projekata u različitim oblastima u skladu sa svojim programskim i statutarnim ciljevima;

e. Prednost u dodjeli sredstava imaju projekti koji se sufinansiraju;f. Da zaključe ugovor sa Fondacijom Adriatic o zajedničkom ulaganju u projekat ili drugu aktivnost za koje se odobravaju sredstva Fondacije Adriatic;

g. Da ispunjavaju druge uslove utvrđene javnim pozivom i zakonskom regulativom.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA SUDJELOVANJE

a) Popunjen aplikacijski Obrazac, obavezno ovjeren i potpisan;

b) Ovjerena kopija rješenja o upisu u odgovarajući registar nevladinih organizacija;

c) Spisak uspješno realiziranih projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša od strane aplikanta, naziv donatora granta (poželjno, nije eliminatorno);

d) Broj žiro računa na koji se može izvršiti isplata odobrenih finansijskih sredstava;

e) lzjava o namjenskom trošenju sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa;

f) Ostala dokumentacija za koju se smatra da je potrebna u svrhu dokazivanja prihvatljivosti projekta, kao npr. predmjer i predračun radova za projekte vezane za izvođenje radova, nabavku i instaliranje opreme, dokaz o osiguranju sredstava za sufinansiranje projekata/programa i dr.

RASPOLOŽIVI IZNOS:

Ukupan iznos finansijskih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa je 20.000,00 KM, s tim da Upravni odbor zadržava mogućnost odobravanja većeg iznosa u slučaju opravdanosti, značaja i obima projekta.

Visina grantova dodijeljenih u okviru ovog poziva mora biti između sljedećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:• minimalan iznos: 1.000,00 KM
• maksimalan iznos: 5.000,00 KM.

Grantom koji se dodjeljuje u okviru ovog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi i troškovi osoblja u maksimalnom iznosu od 20% od zahtijevanog/odobrenog iznosa.

Ostatak od 80% finansijskih sredstava treba predvidjeti za programske aktivnosti projekta. Projektne aktivnosti vezane za izvođenje radova ili nabavku opreme trebaju sadržavati predmjer/specifikaciju i predračun radova te opis potrebe opravdanosti za istim, a u svrhu realizacije aktivnosti koje mogu biti podržane ovim javnim pozivom.

MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama u roku od 30 od dana objavljivanja javnog poziva na Web stranici i društvenim medijima Fondacije Adriatic na adresu Fondacije Adriatic, ul. Zvijezda 3, 71330 Vareš, sa naznakom: “Prijava na poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata NVO za zaštitu okoliša”
Upravni odbor Fondacije Adriatic će uzeti u razmatranje prijave koje su podnesene u roku sa kompletnom dokumentacijom koja je utvrđena u kriterijima, uz popunjen aplikacijski obrazac.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, tj. od 1.11.2022. godine do 1.12.2022. godine. Nakon isteka roka prijave se neće primati, vratit će se pošiljaocu neotvorene.

OPĆE ODREDBE:

Korisnici sredstava dužni su Fondaciji Adriatic dostaviti izvještaje o realizaciji projekta/programa i namjenskom utrošku sredstava u rokovima utvrđenim Ugovorom.

Fondacija Adriatic zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije.

Rok za realizaciju projektnih aktivnosti je 6 mjeseci, a duže od 6 mjeseci uz obrazloženje neophodnosti dužeg roka.

Za dodatne informacije aplikanti se mogu obratiti u ured Fondacije Adriatic u Varešu, ul. Zvijezda br. 37, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati ili putem kontakt  telefona:  061 890 444 ili na mail: info@adriaticfoundation.ba
Vareš, 31.10.2022.

                                                                      DIREKTORICA Sanela Karić

Poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata NVO za zaštitu okoliša na području općina Vareš, Breza i Kakanj

izvor: breza.gov.ba