JAVNI POZIVI

Javni poziv za prijem pripravnika-volontera

Na osnovu člana 34. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», broj 26/16), člana 45. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskih službi, broj: 01/2-02-75/21 od 28.01.2021.godine, Gradonačelnik upućuje:

JAVNI POZIV

za prijem pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:

 1. Pripravnik – volonter – bacheleor arhitekture, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac
 2. Pripravnik-volonter-bacheleor  mašinstva, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja –jedan (1) izvršilac

       Prijem  pripravnika – volontera za završenom visokom stručnom spremom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 ( jedne) godine dana.

Na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije BiH“ broj  29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12  i Službene novine ZDK“, broj: 3/12), ispunjavaju sljedeće uslove:

 • VII stepen visoke stručne spreme , odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja,
 • Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko, nakon sticanja visoke stručne spreme,
 • Da nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad pripravnika u struci do prijave na Javni poziv.

Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove izvršiće se bodovanjem na osnovu sljedećih kriterija:

I – prosjek ocjena završenog studija,

II– trajanje nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji   JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko,

III – invalidnost, ako kandidat ima invalidnost 60% i više,

IV – dodatni kriteriji:

kandidati koji pripadaju boračkoj populaciji i to: porodice šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i članovi njihovih porodica i nosioci najvećih ratnih priznanja,

kandidati bez roditelja,

kandidati čija su oba roditelja nezaposlena.

V – intervju – provodi se sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog poziva.

Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca):

 1. Fakultetska diploma ( nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH),
 2. Prosjek ocjena završenog studija,
 3. Izvod iz  matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko, da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba,
 5. Uvjerenje nadležnog organa o stepenu invalidnosti kandidata,
 6. Uvjerenje organa za vojne evidencije o pripadnosti člana porodice Oružanim snagama BiH,
 7. Rješenje ili Uvjerenje o statusu porodice šehida i poginulih boraca, RVI i nosilaca najvećih ratnih priznanja izdata od Službe za boračko – invalidsku zaštitu,
 8. Uvjerenje službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja kandidata,
 9. Izvod iz matične knjige umrlih za kandidate bez roditelja.

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija, koja će obaviti intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Javnim pozivom, nakon čega će utvrditi rang listu kandidata i istu dostaviti Gradonačelniku u skladu sa Odlukom o raspisivanju Javnog poziva za prijem pripravnika – volontera sa završenom visokom stručnom spremom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u Gradsku upravu Visoko. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Nakon provedenog postupka  Javnog poziva, Gradonačelnik će donijeti odluku o prijemu kandidata, sa kojima će se zaključiti ugovor o  stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo na prijavnom obrascu koji se može preuzeti na službenoj web stranici Gradske uprave Visoko: www.visoko.gov.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima Grada Visoko.

Prijavu sa potrebnim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči  i web stranici Grada Visoko. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se putem pošte ili prijemne kancelarije u Centru za pružanje usluga građanima, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

GRAD VISOKO

ULICA ALIJE IZETBEGOVIĆA 12 A VISOKO

 Sa naznakom:

“Javni poziv za prijem pripravnika – volontera  na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

izvor: visoko.gov.ba